Skip to main content
Novinky

SPOLEČNĚ PRO PODPORU BIM V ČESKU. OHLÉDNUTÍ ZA BIM DAY 2023

By 31. 10. 2023No Comments

Již po dvanácté se uskutečnila konference BIM Day 2023. Přesto byla ale v něčem první. Ke sdružení czBIM se letos jako spolupořadatelé přidali Česká agentura pro standardizaci a Sdružení podnikatelů pro stavebnictví. „Rozhodli jsme se spojit síly a místo tří samostatných uspořádat jednu konferenci společně. Věřím, že je to impuls pro posílení vzájemné spolupráce,“ řekl ve svém úvodním slovu Petr Matyáš, předseda czBIM. Jak ukázal vlastně celý dvoudenní program, příkopy jsou – alespoň částečně – zakopány a cesta k další spolupráci je otevřená. Symbolicky to potvrdilo hned několik prezentací, které měli společně zástupci czBIM a Agentury ČAS.

Mnoho zástupců odborné stavařské veřejnosti má v polovině října v kalendářích tradičně vyznačenu jednu událost. A všichni, kteří se zabývají digitalizací stavebnictví pak dokonce červeně. V tomto termínu se totiž již tradičně koná konference BIM Day, za kterou stojí Odborná rada pro BIM – BuildingSmart Česká republika (czBIM). Sdružení, které stálo u kořenů metody BIM v Česku. Není tedy žádným překvapením, že letos se konference BIM Day uskutečnila již po dvanácté. Spolupořadateli se letos stali také Česká agentura pro standardizaci a Sdružení podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Jak se shodli zástupci všech tří organizací v úvodním bloku, odstartovala tím nová éra vzájemné spolupráce a jak připomněl ve své řeči předseda czBIM Petr Matyáš, cíl máme všichni stejný: podpořit rozvoj a rozšíření metody BIM v Česku a tím také zvýšit efektivitu stavebnictví jako sektoru.

BIM je cestou k budoucnosti

V lednu letošního roku ohlásila Česká agentura pro standardizaci novou strategii. Kromě zintenzivnění prací na realizaci vládní Koncepce zaváděním metody BIM do veřejné správy, deklarovala ústy Evy Kaiserové také snahu obnovit vzájemný dialog a otevřít cestu ke spolupráci s klíčovými stakeholdery. Je totiž zřejmé, že bez dialogu s odbornou stavařskou veřejností není možné úspěšně zavést metodu BIM do každodenní praxe veřejných zadavatelů. Společné pořádání konference BIM Day je jedním z viditelných výsledků této snahy. V prvním bloku, kromě Petra Matyáše vystoupila také Eva Kaiserová, pověřená řízením odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Celý úvodní blok se nesl ve velmi pozitivním duchu.

Na tom, že se podařilo překonat animozity a obnovit efektivní spolupráci se shodli všichni tři vystupující. „Odborná veřejnost má zájem spolupracovat, abychom dosáhli společného cíle, zavést metodu BIM do českého stavebnictví,“ uvedla na úvod Eva Kaiserova a připomněla, že se podařilo obnovit spolupráci se všemi klíčovými stakeholdery. „Důležitým krokem bylo ustavení Rady pro BIM, poradního orgánu generálního ředitele Česká agentura pro standardizaci, ve které jsou projednávány všechny klíčové kroky,“ zdůraznila. Také Jiří Nouza ocenil ustavení Rady pro BIM a otevření prostoru pro debatu o materiálech připravovaných odborem Koncepce BIM Agentury ČAS. „S metodou BIM jsem se setkal po svém zvolení do čela SPS, stále jsem ale spíše poučeným laikem. Přesto v ní vidím velký potenciál pro české stavebnictví a naše členy. Jsem opravdu rád, že tu můžeme na pódiu stát společně se czBIM a Agenturou ČAS,“ prohlásil Jiří Nouza.

Druhý dopolední blok byl věnován BuildingSmart Česká republika. Místopředseda czBIM Leoš Svoboda v něm připomněl, že od oficiálního vstupu czBIM do této nadnárodní platformy strmě roste počet certifikovaných profesionálů BuildingSmart u nás. „Zatímco před rokem to byly jednotky, dnes je jich již několik stovek a roste také počet certifikovaných školicích partnerů,“ zdůraznil Svoboda. Na jeho vystoupení navázala expertka z oblasti technické normalizace Štěpánka Tomanová, která působí v sekci (Domain) Regulatory BuildingSmart a současně je velmi aktivní zástupkyní Agentury ČAS v mezinárodních normalizačních organizacích. Ve své prezentaci se věnovala zejména mezinárodnímu kontextu zavádění metody BIM a připomněla, že Česko rozhodně není Popelkou. „Neexistuje žádná země světa, která by měla své stavebnictví komplexně digitalizované,“ uvedla a pokračuje: „Jen pár zemí, kde již ve stavebním řízení využívají modely ve formátu IFC a mají připravenu alespoň částečnou automatizovanou kontrolu. Spočítali bychom je na prstech jedné ruky,“ uvedla Tomanová s tím, že větší část zemí se posunula alespoň k akceptaci výkresové dokumentace ve formátu PDF a částečné práci s 3D modely stavby. „Česko se sem zařadí, jakmile začne fungovat digitální stavební řízení,“ poznamenala Štěpánka Tomanová.

Pracovní skupina, ve které Štěpánka Tomanová v rámci BuildingSmart působí, připravuje příručku OpenBIM. „Je zajímavé, že během práce na této příručce se ukazuje, že narážíme na stejné otázky, jako my tady v Česku při realizace Koncepce BIM,“ poznamenala Tomanová s tím, že i když jsou země v zavádění metody BIM různě daleko, musejí se vyrovnávat s velmi podobnými výzvami. Musí například vyřešit, které parametry a jak se budou strojově kontrolovat a validovat. „Zjišťujeme, že státy – a to včetně Česka – nejsou stále připraveny na to, aby byla data ve stavebním řízení pořizována ve strojově čitelné formě. U nás se například ukazuje, že téměř každý stavební úřad kontroluje jiné parametry. Vychází to ze zkušenosti jednotlivých úředníků,“ uvedla s tím, že bude třeba vytvořit technickou normu, aby měl Digitální model stavby (DiMS) potřebnou právní sílu.

BIM v Česku není Popelkou. Projekty běží

Jedním z leitmotivů letošní konference bylo praktické využití metody BIM v každodenní realitě českých staveb. Rozhodně není pravdou, že by využívání metody BIM bylo hudbou daleké budoucnosti. Právě naopak – projektů běží celá řada. Představením několika z nich byly věnovány hned dva bloky oddělené obědem. Dopolední blok patřil prezentacím výstavby administrativní budovy a školícího centra v Jaderné elektrárně Dukovany, aplikaci BIM u koordinovaných záměrů v oblasti Masarykova nádraží a ulice Na Florenci v Praze a také již realizovanému BIM projektu univerzitního kampusu na pražském Albertově. Těsně před obědem pak Martin Maťašovský, Head of Products ze společnosti Construsoft představil možnosti mezioborové spolupráce při využití platformy OpenBIM.

Po obědě se pozornost zaměřila na praktický přístup k některým úkolům, které může BIM pomoci vyřešit. Nejprve otevřel Jakub Veselka z Laboratoře udržitelné výstavby Univerzitního centra energeticky efektivních budov, téma využití metody BIM pro modelování environmentální zátěže a energetické náročnosti budov. Právě tady se podle celé řady expertů skrývá skutečně velký potenciál. Ve druhé prezentaci pak Filip Krzywoň, Technical Development Manager GLP, sdílel své praktické zkušenosti s nastavením procesů a využitím dat pro následnou správu budov, procesem kontroly modelů skutečného provedení a integrací dat se systémem CAFM na projektu GLP Parku Brno Holubice a bratislavského letiště.

Konec druhého praktického bloku pak představil projektu vzorové zadávací dokumentace pro projekty s využitím metody BIM. Na tomto dokumentu spolupracuje Agentura ČAS s několika partnery. Jeho prezentace se společně ujali Martina Šelejová, výkonná ředitelka Asociace pro veřejné zakázky, Josef Hlavička z advokátní kanceláře Havel & Partners, a doplnil je vedoucí projektového týmu sdružení czBIM, Filip Roller.

Aktualizovaná Koncepce BIM zamířila k připomínkám

Již od začátku funguje pracovní skupina vytvořená Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou agenturou pro standardizaci. Ta měla (a stále ještě má) za úkol připravit aktualizované znění Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy tak, jak to uložila vláda ČR v prosinci 2022. Tomuto zásadnímu kroku byl věnován celý závěrečný blok prvního dne. Vystoupila v něm Eva Kaiserová, místropředseda czBIM Leoš Svoboda a společně s nimi zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Serafín a Dana Prudilová z advokátní kanceláře Havel & Partners.

První část bloku byla věnována právě aktualizovanému textu Koncepce BIM. Svoboda prošel upravenou strukturu dokumentu a osvětlil všem účastníkům jeho základní principy. Ty poté doplnila také Eva Kaiserová. „Jsem velmi ráda, že právě dnes dopoledne odešel návrh aktualizované Koncepce BIM do připomínkového řízení ke všem klíčovým aktérům,“ oznámila Kaiserová velmi důležitý pokrok. I když dokument bude ještě čekat vypořádání připomínek, jak na otázku z pléna doplnil Petr Serafín, stále se počítá s tím, že by jej vláda mohla dostat k projednání do konce letošního roku.

Právě Serafín společně s Danou Prudilovou se pak zaměřili na další klíčový milník, přípravu paragrafovaného znění tak zvaného Zákona o BIM, ten ponese název Zákon o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí. „Je tak trochu paradoxní,“ poznamenala ve své prezentaci Prudilová, „že v Zákoně o BIM nakonec tuto zkratku nenajdeme ani jednou.“ Jak připomněla, snahou bylo připravit zákon spíše stručný. „Většinu technických detailů, ale

i praktických otázek budou následně řešit prováděcí předpisy a doplňující vyhlášky,“ uvedla Prudilová. Přesto bude podle ní v zákoně například stanovena povinnost využívat Společné datové prostředí (CDE) nebo připravit Digitální model stavby (DiMS) v otevřeném formátu s využitím Datového standardu stavby (DSS). Jeho přípravou a rozvojem je pověřen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který tuto činnost předal do své příspěvkové organizace, tedy České agentury pro standardizaci.

O úplný závěr prvního dne BIM Day 2023 se pak postaral expert Agentury ČAS Jiří Buneš, který se věnoval představení mezinárodního klasifikačního systému CCI a především pokroku, který byl v posledním roce dosažen. „CCI je cesta, jak si předávat informace napříč profesemi,“ uvedl na úvod a připomněl velmi zásadní počin v rozšíření CCI o identifikaci.

Široká paleta workshopů

Už během prvního dne se program rozšířil o několik praktických workshopů, které probíhali paralelně s děním v hlavním sále. Workshopy daly návštěvníkům šanci seznámit se blíže s projektem kampusu Albertov, s tím, jak je využívána automatizovaná kontrola u projektů dopravní infrastruktury, a také – mnohem podrobněji než při všeobecné prezentaci – nahlédnout pod pokličku příprav vzorové zadávací dokumentace projektů s využitím metody BIM. Kromě těchto tří v sále Tycho se ale konalo dalších šest v konferenčních místnostech Kepler a Stela. Za pozornost určitě stálo dění v posledním ze jmenovaných, zde se totiž představil projekt digitální dokumentace památek Heritage BIM a návštěvníci BIM Day 2023 měli také možnost podívat se, jak vypadá využití metody BIM v každodenní realitě generálního zhotovitele.

Druhý konferenční den byl již workshopům vyhrazen celý. Dobrou zprávou bylo, že účastníků rozhodně nijak výrazně neubylo a všechny tři konferenční místnosti vyhrazené pro workshopy byly solidně zaplněny. Všichni, kteří dorazili i 19. října 2023 si mohli vybrat z palety třinácti různých témat. Česká agentura pro standardizaci byla výrazně vidět zejména v místnosti Tycho. Kateřina Schön, projektová manažerka DSS, zde společně s Rudolfem Vyhnálkem z czBIM představila Datový standard stavby (DSS). „DSS určuje strukturu a obsah informací digitálního modelu stavby (DiMS) a jeho součástí jsou požadavky na grafické i negrafické informace,“ zdůraznil Vyhnálek, který současně připomněl, že připravovaný Datový standard stavby (DSS) stojí na tak zvaných datových šablonách a jejích vlastnostech.

„Nesmíme zapomínat, že je to právě DSS, které nám umožní vzájemné předávání dat mezi stavebními obory a jejich softwarovými nástroji. Právě strojová čitelnost informací je naprosto zásadní,“ zdůraznila Schön. Ta následně představila principy, na kterých stojí nová architektura DSS. Tu projednala Rada pro BIM v září a do konce roku bude Agenturou ČAS oficiálně vydána. Na téma Datového standardu staveb pak v dalším workshopu navázalo představení novinek v projektu NajdiCDE.cz.

O závěr programu v sále Tycho se pak postarala panelová diskuse věnovaná tématu vzdělávání. I přes poobědový čas toto téma evidentně rezonuje. A tak nejenže byla místnost poměrně zaplněna, ale i diskuse se protáhla skoro o polovinu. Agenturu ČAS reprezentovala Martina Sieber, která řídila přípravu nového Systému vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy, a společně s ní také jedna z klíčových postav středoškolské části platformy EDUBIM při České agentuře pro standardizaci, Pavel Pour. Ten je současně učitelem střední odborné škole stavební v Hradci Králové. V debatě je doplnil předseda sdružení czBIM Petr Matyáš a pohled vysokých škol představil Petr Matějka, tajemník fakulty stavební ČVUT v Praze. Debata se točila kolem Národní soustavy kvalifikací, zájmu o stavebnictví ze strany žáků a studentů, a mnoha dalších. Chvílemi byla přitom i velmi vzrušená.

Zase za rok a věřme, že opět společně

Skutečnost, že BIM Day 2023 se odehrával ve společné režii tří spoluorganizátorů výrazně ovlivnila celkovou atmosféru. Bylo velmi silně znát, že snaha dojít ke společnému cíli a posunout české stavebnictví do 21. století je společná všem. Věřme, že tato atmosféra pomůže překonat i další výzvy a také BIM Day 2024 bude společným projektem. Třeba se k trojici czBIM, Česká agentura pro standardizaci a Sdružení podnikatelů ve stavebnictví přidají ještě další hráči. Protože, jak na konferenci zaznělo opakovaně, BIM je šancí pro budoucnost tohoto klíčového sektoru.

Zdroj: Česká agentura pro standardizaci, odbor Koncepce BIM