Skip to main content
Novinky

Co je PCERT a národní modul?

By 31. 1. 20242 února, 2024No Comments

Co je PCERT?

Profesionální certifikace buildingSMART (PCERT) je mezinárodní vzdělávací a certifikační program pro odborníky pro získání znalostí a schopností využívat openBIM.

PCERT zahrnuje čtyři úrovně:

Entry Level – nová vstupní úroveň seznamuje s otevřenými standardy a koncepty openBIM jednoduchým a srozumitelným způsobem. Je určena odborníkům a studentům v oboru stavebnictví, kteří mají s BIM jen malé nebo žádné zkušenosti. Nyní se připravuje na mezinárodní úrovni, dostupná by měla být v letošním roce.

Foundation Level – úroveň již dostupná v ČR: https://www.czbim.org/building-smart-cz/bim-profesionalni-certifikace-buildingsmart/profesionalni-certifikace-foundation-level/.

Management Level – nově představená úroveň pro manažery je určena odborníkům ve stavebnictví, kteří se podílejí na řízení projektů s uplatněním digitalizace. Nejsou však třeba praktické znalosti jako u úrovně Practitioner. Zatím je dostupná specializace Management – COBie. Připravují se specializace Information Management a Energy Performance, které netrpělivě vyhlížíme, abychom mohli program lokalizovat pro české prostředí.

Practitioner Level – certifikace pro odborníky, kteří jsou v každodenním praktickém kontaktu s BIM. Školení a zkouška úrovně Practitioner (mimo COBie Certified Professional) jsou nyní dostupné jen v německém a italském jazyce a v návaznosti na prostředí německy mluvících zemí a Itálie. Zástupci czBIM – buildingSMART Česká republika jsou zapojeni do realizačního týmu, který připravuje podklady pro implementaci v dalších zemích. Následně, podle stávajících plánů buildingSMART International ještě letos, bude úroveň Practitioner rozšířena a budeme ji moci po příslušné lokalizaci představit i u nás.

Jak je program PCERT řízen?

V rámci buildingSMART International (bSI) je program na nejvyšší úrovni řízen mezinárodním řídícím výborem profesionální certifikace (Professional Certification Steering Committee). bSI poskytuje do detailů propracovanou strukturu a pravidla, kterými se musí všechny mezinárodní pobočky řídit. Tato pravidla jsou interní a externí. V případě interních pravidel určených k řízení poboček nebo vytváření a lokalizaci obsahu školení je součástí též dohoda o mlčenlivosti (NDA) pro zajištění důvěryhodné implementace programů buildingSMART po celém světě.

Pro implementaci a řízení programu profesionální certifikace je vytvořena sada dokumentů exaktně stanovující související procesy. Tyto dokumenty vytváří a schvaluje bSI a Professional Certification Steering Committee s jejich pomocí koordinuje a dohlíží na řídící výbory PCERT jednotlivých mezinárodních poboček, v našem případě buildingSMART Česká republika (bSCZ). Členy našeho řídícího výboru PCERT jsou Libuše Kalkus Kameníčková, Ivana Matějková a Leoš Svoboda. Činnost řídícího výboru podléhá pravidlům bSI a pracuje nezávisle na představenstvu czBIM, členové mají uzavřené individuální dohody o mlčenlivosti, dokumenty jsou ukládány v zabezpečeném úložišti, apod.

Český řídící výbor PCERT spolupracuje s poradní skupinou PCERT bSCZ složenou z externích poradců (zástupci MPO, ČAS a další odborníci). Podmínkou pro účast v poradní skupině PCERT bSCZ je nestrannost a nezaujatost. V poradní skupině tak nemohou být např. zástupci představenstva czBIM (mimo pověřenou osobu, která se nemůže stát poskytovatelem školení či lektorem nebo se certifikovat) nebo zástupci poskytovatelů školení, školitelé či lektoři.

Shrneme-li si to:

 • Pravidla a procesy pro implementaci a řízení programu profesionální certifikace stanovuje bSI.
 • Řídícím orgánem koordinujícím v oblasti PCERT mezinárodní pobočky buildingSMART je Professional Certification Steering Committee.
 • Jednotlivé pobočky ustanovují místní řídící výbory PCERT, jejichž členové se řídí pravidly Professional Certification Steering Committee a fungují nezávisle na své domovské organizaci.
 • Všechny výstupy místních řídících výborů PCERT schvaluje Professional Certification Steering Committee a buildingSMART International, nikoli vedení místní pobočky.

Soubor dokumentů, kterými se řídí PCERT.

Rozsah a obsah PCERT úrovně Foundation

V České republice je od roku 2022 poskytována úroveň Foundation profesionální certifikace buildingSMART obsahující pět znalostních modulů zaměřených na základní dovednosti:

 1. Pochopení definice, klíčové terminologie a přínosů informačního modelování staveb (Building Information Modelling – BIM).
 2. Rozpoznat výhody BIM ve vztahu k tradičnímu způsobu realizace projektu.
 3. Porozumět managementu informací na projektu s využitím BIM v souladu se souborem ISO 19650.
 4. Rozpoznat potřebu otevřených a navzájem spolupracujících řešení.
 5. Porozumět podmínkám a měřítkům pro posuzování způsobilosti pro BIM v rámci organizace.

Jaký význam má národní modul?

K pěti základním modulům doporučuje buildingSMART International pobočkám doplnit šestý, tzv. národní modul, zaměřený na národní potřeby a specifika jednotlivých zemí. Ze stávajících 20 poboček, které ve světě nabízejí možnost certifikace na úrovni Foundation, dosud národní modul uvedly pobočky Australasie (Austrálie a Nový Zéland), Benelux, Čína, Francie a Velká Británie a Irsko (tvořící jednu pobočku). Národní modul umožňuje frekventantům získat i znalost specifických místních podmínek a pravidel.

Jak se vytváří národní modul?

Procesy a pravidla jsou specifikovány mimo jiné v interním dokumentu bSI Learning Outcome and Question Development, který stanovuje následující postup:

1.       Registrace a vývoj

 • Pobočka musí svůj záměr vytvořit doplňující obsah zaregistrovat u Professional Certification Steering Committee (PCERT SC).
 • PCERT SC potvrdí přijetí žádosti a poskytne pobočce potřebné materiály (šablony, pokyny atd.) k zahájení práce na vývoji.
 • Pobočka předloží základní plán projektu. Ten by měl obsahovat:
  • Seznam účastníků pracovní skupiny, které se můžou účastnit pouze členové řídícího výboru a poradní skupiny PCERT bSCZ.
  • Typ projektu:
 • Nový základní učební plán a/nebo
 • Národní rozšíření ( modul) stávajícího modulu LO a/nebo
 • Změny obsahu nebo návrh nových otázek pro stávající základní učební plány
  • Jazyk zkoušky: Národní a/nebo anglický jazyk
  • Přístup k poskytování obsahu
  • Odhadovaná časová osa
  • Rozpočet a financování
 • PCERT SC potvrdí přijetí projektového plánu a poskytne souhlas s pokračováním nebo zpětnou vazbu.

2.       Předkládání výsledků výuky (Learning Outcomes, LO)

 • Po obdržení souhlasu od výboru PCERT zahájí pobočka tvorbu LO podle bodu 1.1. dokumentu Learning Outcome and Question Development Guideline.
 • Pobočka předloží návrh LO výboru PCERT SC.
 • PCERT SC potvrdí přijetí podání a poskytne zpětnou vazbu a/nebo schválení.

3.       Předkládání otázek a souborů znalostí

 • Po obdržení souhlasu od výboru PCERT může pobočka zahájit tvorbu nových otázek a souboru znalostí podle dokumentu Learning Outcome and Question Development Guideline.
 • Pobočka předloží navržené otázky výboru PCERT. PCERT SC potvrdí přijetí podání a poskytne zpětnou vazbu a/nebo schválení.
 • Následně může pobočka začít implementovat schválené podklady a veřejně komunikovat povolený obsah, tj. výsledky výuky (okruhy) a jejich body. Pokud by bylo komunikováno dříve, došlo by k porušení pravidel a NDA.

Obsah českého národního modulu byl vytvořen tak, aby reflektoval naše potřeby a pravidla. Byly definovány následující výsledky výuky:

 1. Porozumět strategickému rámci pro zavádění BIM v České republice.
 2. Orientovat se v právních předpisech a jejich souvislostech.
 3. Mít přehled o aplikaci principů BIM v České republice.
 4. Umět definovat požadavky na informace s využitím datového standardu staveb.
 5. Orientovat se v zadávání zakázek s využitím BIM.

Na základě tohoto obsahu vznikly podkapitoly definující výsledky výuky obdobně, jako je tomu u 1. – 5. modulu úrovně Foundation. Další podrobnosti budou zveřejněny po jejich schválení mezinárodním řídícím výborem PCERT.

Výsledky výuky u 1. – 5. modulu úrovně Foundation

Co znamená národní modul pro stávající poskytovatele školení a účastníky, kteří již školení absolvovali?

V České republice jsou nyní oprávněny poskytovat školení pro úroveň Foundation následující organizace:

 • ADEON CZ s.r.o.
 • Arkance Systems CZ s.r.o.
 • BIM.POINT
 • cadconsulting, s r.o.
 • CADservis, s.r.o.
 • Construsoft, s.r.o.
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Poskytovatelem školení se organizace stává na dva roky, po této době může svoji činnost v rámci PCERT ukončit či prodloužit na další dvouleté období. Poskytovatelé školení se smluvně zavazují dodržovat podmínky PCERT. Mezi ně patří např. povinnost aktualizovat vlastní obsah dle vývoje programu. Místní pobočky buildingSMART na frekvenci aktualizace obsahu či na další změny nemají vliv. Mohou pouze usilovat o prosazení zájmů svých poskytovatelů tak, aby pro ně tyto změny byly co nejméně zatěžující.

Poskytovatelé budou do svých vzdělávacích programů a výukových materiálů obsah určený národním modulem doplňovat. Doplnění bude možné provést buď bezprostředně po zpřístupnění národního modulu a výzvě od bSCZ, nebo v rámci aktualizace vzdělávacího programu a výukového materiálu při prodloužení na další dvouleté období. Souvisí to i s připravovanou celkovou aktualizací úrovně Foundation.

Poskytovatelé dle svého uvážení nastavují vlastní obchodní, marketingovou a cenovou politiku. Např. cena za školení vychází z rozmezí doporučeného bSI a je na poskytovateli, jak v jeho rámci svoji cenu stanoví.

Více o PCERT je možné také nalézt zde: https://www.czbim.org/wp-content/uploads/2022/08/Prehled-Programu.pdf či na stránkách https://education.buildingsmart.org/our-program/

Účastník, který úspěšně složil zkoušku a obdržel certifikát potvrzující jeho znalosti již nemusí absolvovat novější aktualizovaná školení a zkoušky dané úrovně. Certifikáty jsou trvale platné. Frekventant, který má zájem o doplnění znalostí obsažených v národním modulu, může absolvovat pouze související školení a k němu se vztahující zkoušku. Nemusí pro danou úroveň znovu absolvovat kompletní školení a zkoušku v plném rozsahu.

Všechny certifikáty pro danou úroveň mají stejnou platnost, nezávisle na tom, zda jsou získány před či po zavedení změn.