Skip to main content

Contacts

Představenstvo spolku Odborná rada pro BIM z.s.

contact e-mail:

predstavenstvo@czbim.org

Ing. Petr Matyáš

předseda czBIM

Petr vystudoval ČVUT v Praze. Po studiích byl jedním ze zakladatelů di5 architekti inženýři. Ve více jak 20leté projekční praxi se účastnil na přibližně 200 projektech pozemních staveb, na kterých působil v různých projekčních a manažerských pozicích. Tyto projekty byly velmi rozmanitého charakteru: administrativní a veřejné objekty, průmyslové stavby, obytné a rodinné domy. Vybrané projekty získali ocenění jako např. Stavba roku ČR, ocenění Best of reality ČR, Facility management projekt roku IFMA Award. Problematikou BIM se zabývá uplynulých 10 let, kdy společnost di5 architekti inženýři přešla plně na přípravu projektů BIM technologiemi. V roce 2014 stál u vzniku a zadání pro vývoj softwaru BIM POINT. Od roku 2016 je jedním ze zástupců ČR vyslaným Ministerstvem průmyslu ve pracovní skupině EU BIM TASK Group. Zabývá se mimo jiné přednáškovou činností na téma BIM postupů a technologií. V současné době je aktivně zapojen do implementace BIM v ČR, je členem pracovních skupin Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zaměřených na digitalizaci a BIM, pracovních skupin při SFDI a Ministerstva dopravy a podílí se na tvorbě a připomínkování Zákona o BIM.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Lektorská a přednášková činnost
 • Člen Koordinační skupiny BIM při MPO (součást Rady vlády pro informační společnost)
 • Člen Výkonné rady pro BIM při SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)
 • Pracovní skupina pro elektronizaci stavebního řízení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Člen výkonné rady pro koordinaci projektu Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu - koordinátor NIPI (Národní infrastruktura pro prostorové informace) části projektu

Ing. Arch. Petr Vaněk

místopředseda czBIM

Petr vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Po ukončení studií spoluzaložil architektonický ateliér ARCHPLAN s.r.o., kde aktivně působil na pozici architekta do roku 2007. Mezitím v roce 2002 inicioval spuštění internetového deníku www.e-architekt.cz (později od roku 2009 vycházející jako www.EARCH.cz), který vede doposud. Kontakt s akademickou půdou udržoval v letech 2004 - 2009 organizováním sérií přednášek a workshopů Digitální architekt, které se konaly na FA ČVUT v Praze. Společně s týmem EARCH.cz zorganizoval celou řadu dalších přednášek, zejména zahraničních architektů, mezinárodních odborných konferencí a workshopů. V letech 2009-2010 působil jako externí pedagog na katedře architektury FSv ČVUT v Praze. V květnu 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM, jehož je v současnosti místopředsedou. Je spoluzakladatelem České asociace modulární výstavby, aktivně se podílí na osvětě a vzdělávám v oblasti BIM pro střední a vysoké školy. Vede BIM Akademii jejíž cílem je vzdělávat v praxi spojené s BIM.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Lektorská činnost
 • Publikační činnost a tiskový mluvčí czBIM

Ing. Michal Jirát

člen představenstva czBIM

Michal vystudoval ČVUT v Praze odbor pozemní stavby a architektura. Od ukončení studia v 2004 se aktivně věnuje navrhování a projektování rezidenčního bydlení, od roku 2007 výhradně pomocí principů informačního modelování staveb. V roce 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM. Od roku 2012 působí také jako externí pedagog ústavu modelového projektování při fakultě architektury ČVUT.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Spolupráce na koncepci kurzu celoživotního vzdělávání BIM pro architekty pořádaný fakultou architektury ČVUT v Praze.
 • Lektorská činnost

Ing. Leoš Svoboda

II. místopředseda czBIM

Leoš vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a následně se orientoval na územně a prostorově orientované informační systémy včetně integrace CAD, GIS a BIM technologií. Dlouhodobě působil v globální korporaci na marketingových, obchodních a manažerských pozicích v České republice a Spojených státech, především v segmentech veřejné správy, bezpečnosti a infrastruktury – dopravy, energetiky a inženýrských sítí, včetně vedení regionální organizace pro střední a východní Evropu. Věnuje se konzultacím a odbornému poradenství pro veřejné i soukromé subjekty a výzkumu v oblasti digitální transformace procesů v celém životním cyklu pozemních a infrastrukturních staveb s důrazem na digitalizaci vystavěného prostředí a tvorbu digitálních dvojčat pro uplatnění technologií budoucnosti. Působí v pracovních skupinách připravujících digitalizaci stavebnictví a zavedení metody BIM v ČR. V czBIM založil odbornou skupinu BIM & Geo, která sdružuje členy a externí odborníky v oblastech geoinformatiky, geodézie a geotechniky zaměřené na rozvoj digitálního vystavěného prostředí. Jako pověřený člen představenstva měl na starosti založení pobočky buildingSMART Czech Republic a jako II. místopředseda ji vede a zastupuje czBIM v buildingSMART International.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Pracovní skupiny Pracovního výboru pro Digitalizaci stavebního řízení a územního plánování a Digitální technické mapy Rady vlády pro informační společnost
 • Pracovní skupina pro elektronizaci stavebního řízení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Člen výkonné rady pro koordinaci projektu Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu - koordinátor NIPI (Národní infrastruktura pro prostorové informace) části projektu
 • Externí expert Ministerstva dopravy - poskytovatel konzultačních a poradenských služeb pro projekt Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy
 • Spoluřešitel výzkumného projektu TAČR programu Doprava 2020+ "Digitalizace a automatizace sběru dat s využitím BIM modelu dopravních staveb za účelem zefektivnění jejich výstavby a údržby a aktualizace dopravních prostorových dat"
 • Zakladatel odborné skupiny OS 05 BIM & Geo v czBIM
 • Člen odborné skupiny OS 26 - GeoInfoStrategie (Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice) České asociace pro geoinformace (CAGI)
 • Založení pobočky buildingSMART Czech Republic a její organizace, vedení a rozvoj, zastoupení czBIM v buildingSMART International

Ing. Roman Voráč

člen představenstva czBIM

Roman vystudoval VUT v Brně obor pozemní stavby. Od roku 2002 pracoval jako projektant a posléze manažer projektů ve společnosti Metroprojekt Praha, kde od roku 2012 též působil v roli BIM manažera organizace. Po vstoupení do czBIM se účastnil vytváření datového standardu pro pozemní stavby, který se stal základem DS pro dopravní infrastrukturu. V současnosti Roman pracuje jako ředitel technického rozvoje ve společnosti Sudop Group a.s. – největší organizace pro projektování dopravní infrastruktury v ČR / SR, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemního stavitelství, také působí jako člen technického redakčního týmu Státního fondu dopravní infrastruktury. Roman je aktivně zapojen do procesu digitalizace stavebnictví v ČR, je autorem mnoha článků o BIM, též přispíval do publikace BIM pro investory.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Lektorská činnost
 • Podílí se na připomínkování výstupů ČAS odbor koncepce BIM
 • Členství v technickém redakčním týmu definujícím BIM standardy Státního fondu dopravní infrastruktury
 • Členství v pracovní skupině pro BIM na Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • Project manager SNIM – Datový standard pro dopravní stavby

Ing. Jaroslav Synek, PhD.

člen představenstva spolku

Jaroslav vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, a celý profesní živost se věnuje přípravě a realizaci staveb. Mimoto, že je členem představenstva czBIM, působí jako expert pro technologii a materiály výrobně-technického ředitele Metrostav a.s., a jako odborný asistent na katedře technologie staveb Fakulty stavební ČVUT. Je autorizovaný inženýr ČKAIT pro obor Pozemní stavby, člen Technických normalizačních komisí Agentury ČAS.

Je aktivní v oblasti technologií, kvalitě staveb a BIM jako člen představenstva pražské a středočeské oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Pracuje i v dalších pracovních skupinách zaměřených na digitální modelování staveb. Publikuje k problematice BIM a kvalitě staveb v odborném tisku, přednáší tato témata jak na akademické, tak na odborných platformách. BIM pokládá za dosud nejkomplexnější zobrazení a zachycení stavby v návrhu, pro realizaci a provoz, které dovoluje efektivnější a kvalitnější realizační postupy vedoucí k vyšší užitné hodnotě staveb.

V rámci czBIM se sním můžete potkat na školeních, kde se s vámi podělí o své znalosti a zkušenosti, czBIM zastupuje na akademické půdě a v ČKAIT.

Ing. Rudolf Vyhnálek, PhD

člen představenstva czBIM

Ruda vystudoval ČVUT v Praze obor pozemní stavitelství, doktorát získal na katedře Ocelových a dřevěných konstrukcí na téže univerzitě. Před založením firmy cadconsulting pracoval jako aplikační inženýr ve společnosti Autodesk a TechData Distribution a byl zodpovědný za oblast stavebnictví ve střední a východní Evropě. Od roku 2009 řídí skrze seniorský tým chod společnosti. V současné době se zabývá digitalizací nejen v sektoru pozemních staveb, ale i v dopravní infrastruktuře, přípravě staveb, facility managementu, a i ve strojírenství. V czBIM se věnuje projektu SNIM, tvorbě českého datového standardu.

Aktivity v rámci czBIM:

 • Lektor školení pro ČKAIT
 • Project manager SNIM

Contact person for operational affairs:

Bc. Libuše Kalkus Kameníčková

Association Operations Director

Libuše má rozličné vzdělání, od technického se specializací na aplikovanou chemii, přes projektové řízení a finanční management, po marketingovou komunikaci, kterou vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Aktuálně pokračuje ve studiu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci se zaměřením na marketing a zahraniční obchod. Před působením v czBIM pracovala jako projektová manažerka, manažerka konferencí a PR manažerka, zkušenosti má také s fundraisingem či podnikáním.
Libuše je v czBIM od roku 2017, kdy nastoupila jako tajemnice spolku. Postupem času ovládla provoz czBIM a stala se provozní ředitelkou. Stará se tedy o to, aby spolek fungoval jak má a vše po provozní stránce klapalo. Mimo to připravuje vzdělávací aktivity, píše projekty a koordinuje vznik a provoz české pobočky buildingSMART.

Contact person for administrative affairs:

Pavlína Fros Pönschová

Association Office

Pavlína před vstupem do czBIM pracovala jako asistentka ředitele, obchodní referentka a junior účetní. V czBIM je od roku 2019 a stala se srdcem kanceláře a pravou rukou provozní ředitelky. Pavlína připravuje různé podklady, stará se o produkci akcí, je hlídacím psem termínů a chodícím kalendářem.
S Pavlínou se osobně setkáte na našich akcích, kde vás bude mile vítat a starat se o vaše pohodlí, a nebo když budete potřebovat vyřídit různé administrativní záležitosti, korespondenci či budete řešit faktury za členství a vzdělávací akce.

Invoicing address

Odborná rada pro BIM z.s.
Building of the CTU Civil Engineering Faculty in Prague (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
Thákurova 7/2077
166 29 Prague 6 – Dejvice, Czech Republic

Mailing address and czBIM office

Odborná rada pro BIM z.s.
Building of Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví
Václavské náměstí 31
110 00 Prague 1

The Czech BIM Council (Odborná rada pro BIM z.s.) was incorporated by registration on 12 May 2011,
Ref. No. VS/1-1/84442/11-R with the Ministry of Interior of the Czech Republic, ID No. 228 89 671

Bank details:

Fio banka – transparent account
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Account No.: 2900154231/2010
IBAN: CZ6320100000002900154231