Events

Id Vytvořeno Modified Header Program Registrace Place Place2 For Partners Kontakt Status Akce
21  2019-11-11 16:18:54  2019-11-11 16:18:54    <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6">09:30</th> <th scope="col-6" style="text-align: left;">Zah&aacute;jen&iacute;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:30 - 10:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM, BIM a spojitost s energetick&yacute;mi &uacute;sporami</strong></span><br /> <strong style="font-size: 14px;">Petr Maty&aacute;&scaron;</strong><span style="font-size: 14px;">, předseda czBIM</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:00 - 10:30</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:30 - 11:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:00 - 11:20</th> <td>k&aacute;vov&aacute; přest&aacute;vka</td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:20 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:50 - 12:20</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:20 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:50 - 13:00</span></th> <td><span style="font-size: 14px;">Z&aacute;věr konference</span></td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">13:00 - 14:00</span></th> <td><span style="font-size: 14px;">Oběd</span></td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>             View Upravit Smazat
22  2019-11-25 16:27:20  2020-01-23 11:08:11  <p>Semin&aacute;ř BIM a FM je pro V&aacute;s t&iacute;m prav&yacute;m, pokud V&aacute;s zaj&iacute;m&aacute; problematika BIM a FM, chcete se dozvědět, jak hodně jsme se přibl&iacute;žili k re&aacute;ln&eacute;mu využit&iacute; BIM při spr&aacute;vě a &uacute;držbě staveb, jak jsou BIM data užitečn&aacute; během provozu stavby. Jak&yacute; zvolit n&aacute;stroj, jak jej implementovat. Vidět uk&aacute;zky na konkr&eacute;tn&iacute;ch př&iacute;kladech z aktu&aacute;ln&iacute; praxe, dozvědět se, jak se to dař&iacute; i kde co pokulh&aacute;v&aacute;.</p> <p>Přijďte se s odborn&iacute;ky na BIM a na FM pobavit o v&scaron;em, co s problematikou uplatněn&iacute; BIM při podpoře Facility Managementu souvis&iacute; a o tom co V&aacute;s zaj&iacute;m&aacute;.</p> <p>&nbsp;</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:00&nbsp;</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size:14px;">&Uacute;vod<br /> Tom&aacute;&scaron; Minka, BiM. Point</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Využit&iacute; BIM pro FM v ČSOB<br /> Tom&aacute;&scaron; Filip, </strong></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;">Československ&aacute; obchodn&iacute; banka, a. s.</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 14px;">jak to &scaron;lo, co se podařilo, co se nepodařilo</span></li> <li><span style="font-size: 14px;">jak&eacute; jsou pl&aacute;ny na dal&scaron;&iacute;ch budov&aacute;ch ČSOB</span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Proč by měl BIM model přež&iacute;t realizaci budovy a jak zajistit, aby se dožil je&scaron;tě d&eacute;le<br /> Jakub Bican, </strong>CAD Studio s.r.o</span><strong style="font-size: 14px;">.</strong></p> <ul> <li><span style="font-size:14px;">definice požadavků na model (EIR) s ohledem na FM praxi</span></li> <li><span style="font-size:14px;">organizačn&iacute; a technick&eacute; předpoklady pro udržitelnost modelu během provozu budovy</span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>&bdquo;Přenos dat z grafick&eacute; č&aacute;sti PD do datab&aacute;ze FM&ldquo;&nbsp;<br /> Dalibor Vesel&yacute;, </strong>Centrum pro podporu poč&iacute;tačov&eacute; grafiky ČR s.r.o.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px;">T&eacute;ma pojedn&aacute;v&aacute; o možnostech přenosu informac&iacute; z modelu obsahuj&iacute;c&iacute;ho BIM grafick&aacute; data, vznik datab&aacute;zov&eacute; struktury FM a n&aacute;slednou trvalou obousměrnou synchronizaci.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size:14px;">Re&aacute;ln&aacute; uk&aacute;zka spojen&iacute; ř&iacute;d&iacute;c&iacute;ho syst&eacute;mu BMS-MAR Wago s BIM modelem.&nbsp;<br /> Roman Vacek, </span></strong><span style="font-size:14px;">WAGO-Elektro spol. s r.o.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Možnost zobrazen&iacute; aktu&aacute;ln&iacute;ch provozn&iacute;ch hodnot a alarmů.&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Prezentace procesu tvorby BIM modelu pro spr&aacute;vu, už&iacute;van&eacute;ho společnost&iacute; JAMPL-PSV s.r.o..<br /> Luk&aacute;&scaron; Stan&iacute;k, JAMPL-PSV s.r.o.</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px;">C&iacute;lem vyv&iacute;jen&eacute;ho intern&iacute;ho procesu je zjednodu&scaron;it tvorbu a př&iacute;pravu BIM modelu pro &uacute;čely facility managementu, prov&aacute;děn&eacute;ho za pomoci Revitu nebo aplikace BIM.Point (a podobn&yacute;ch) tak, aby obsluhu zvl&aacute;dl uživatel neprojektant, a to takov&yacute;m způsobem, aby nebylo nutn&eacute; při běžn&yacute;ch změn&aacute;ch zasahovat do stavebn&iacute;ho modelu.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">J&aacute;drem procesu je vytvořen&iacute; nov&eacute; vrstvy speci&aacute;ln&iacute;ch rodin ve f&aacute;zi př&iacute;pravy modelu v Revitu. Data důležit&aacute; pro FM jsou zanesena př&iacute;mo do těchto rodin, př&iacute;padně v&aacute;z&aacute;na na tyto rodiny v&nbsp;dal&scaron;&iacute;ch aplikac&iacute;ch. Rodiny jsou nez&aacute;visl&eacute; na stavebn&iacute;m modelu, nen&iacute; tedy nutn&eacute; parametry neust&aacute;le zapracov&aacute;vat do jednotliv&yacute;ch rodin stavebn&iacute;ho modelu, kter&eacute; uživatel postupně do modelu přid&aacute;v&aacute; z&nbsp;různ&yacute;ch zdrojů. Logick&eacute; dělen&iacute; dat vhodn&eacute; pro stavebn&iacute; model nav&iacute;c nemus&iacute; b&yacute;t stejn&eacute;, jako logick&eacute; dělen&iacute; dat pro spr&aacute;vu a tyto rodiny pak nutně nemus&iacute; kop&iacute;rovat strukturu stavebn&iacute;ho modelu.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Smyslem prezentace je předev&scaron;&iacute;m konfrontovat n&aacute;&scaron; proces se zku&scaron;enost&iacute;&nbsp;jin&yacute;ch uživatelů a z&iacute;sk&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch podnětů. D&aacute;le chceme rozpoutat debatu o vytvořen&iacute; můstku mezi rodinami pro FM a rodinami ve stavebn&iacute;m modelu, kter&yacute; by zajistil vy&scaron;&scaron;&iacute; konzistenci dat.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size:14px;">BIM-FM zku&scaron;enosti z běž&iacute;c&iacute;ch projektů</span></strong><br /> <span style="font-size:14px;"><strong>Matěj Kopeck&yacute;, HTL Facility,</strong>&nbsp;</span><strong><span style="font-size:14px;">Tom&aacute;&scaron; Krajčinovsk&yacute;, BIM.POINT</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px;">Jak se s BIM při provozu budovy vypoř&aacute;d&aacute;vaj&iacute; spr&aacute;vci různ&yacute;ch typů objektů.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">15:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size:14px;">Z&aacute;věr<br /> Tom&aacute;&scaron; Minka, BiM. Point</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <p>semin&aacute;ř BIM a FM</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>         View Upravit Smazat
23  2020-02-03 13:56:15  2020-06-16 14:53:58  <p>BIM a statika z pohledu propojen&iacute; v&yacute;početn&iacute;ch a konstrukčn&iacute;ch software</p> <p>C&iacute;lem workshopu je poskytnout přehled o stavu připravenosti plněn&iacute; podm&iacute;nek vl&aacute;dn&iacute; koncepce BIM v ČR jednotliv&yacute;mi SW vendory.<br /> D&aacute;le z&iacute;skat informace o m&iacute;ře podpory platformn&iacute;ch (ClosedBIM) a nez&aacute;visl&yacute;ch (OpenBIM) v r&aacute;mci jednotliv&yacute;ch SW ře&scaron;en&iacute;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Prezentace</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">09:00</span>&nbsp;</th> <th scope="col-6" style="text-align: left;"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700;">Registrace &uacute;častn&iacute;ků</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">09:30</span></th> <th scope="col-6" style="text-align: left;"><span style="font-size: 14px;">Zah&aacute;jen&iacute;</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6">&nbsp;</th> <th scope="col-6" style="text-align: left;"><span style="font-size: 14px;">Workshop moderuje:&nbsp;</span>Pavel Vlas&aacute;k, BIM Manager, AQUA PROCON s.r.o.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:35 - 09:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>BIM integrace v programech Dlubal Software</strong></span><br /> <span style="font-size: 14px;"><strong>Petr M&iacute;chal,</strong> <span style="font-size: 14px;">Dlubal Software s.r.o </span></span></h2> <p><span style="font-size:11px;">V předn&aacute;&scaron;ce budou pops&aacute;ny možnosti programů Dlubal Software při v&yacute;měně informac&iacute; mezi statikem a ostatn&iacute;mi &uacute;častn&iacute;ky projektu. V praktick&eacute; uk&aacute;zce budou předvedeny z&aacute;kladn&iacute; postupy při pr&aacute;ci s BIM modelem a vz&aacute;jemn&aacute; v&yacute;měna dat.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:50 - 10:05</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Využit&iacute; BIM pro posouzen&iacute; detailů a kritick&yacute;ch prvků konstrukc&iacute;</strong></span></h2> <h2 class="h4"><strong style="font-size: 14px;">Jan Val&iacute;ček,</strong><span style="font-size: 14px;"> Konzultant, IDEA StatiCa, Midas</span></h2> <p><span style="font-size: 11px;">Př&iacute;spěvek se zab&yacute;v&aacute; využit&iacute;m BIM při pr&aacute;ci statika se zaměřen&iacute;m na posouzen&iacute; detailů a kritick&yacute;ch prvků konstrukc&iacute;. Tyto posudky jsou ned&iacute;lnou souč&aacute;st&iacute; pr&aacute;ce statika. Se zvy&scaron;uj&iacute;c&iacute; se složitost&iacute; konstrukc&iacute; mnohdy nedostačuj&iacute; běžně dostupn&eacute; analytick&eacute; postupy z norem a je nutno využ&iacute;t pokročil&yacute;ch numerick&yacute;ch metod. Pro efektivn&iacute; vyře&scaron;en&iacute; těchto &uacute;loh lze využ&iacute;t BIM propojen&iacute; mezi statick&yacute;mi MKP programy a konstrukčn&iacute;mi CAD programy. Využije se st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; konstrukčn&iacute; model i v&yacute;sledky z glob&aacute;ln&iacute; anal&yacute;zy bez nutnosti manu&aacute;ln&iacute;ho přenosu dat a nov&eacute;ho zad&aacute;v&aacute;n&iacute; geometrie. Statik z&iacute;sk&aacute; posudek složit&eacute;ho detailu či prvku pomoc&iacute; pokročil&eacute; neline&aacute;rn&iacute; anal&yacute;zy v ř&aacute;dech minut.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:05 - 10:20</span></th> <td> <p class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Statika a BIM z pohledu uživatele v&yacute;početn&iacute;ch programů AxisVM a Midas</strong></span></p> <p><strong style="font-size: 14px;">Marek Michna,</strong><span style="font-size: 14px;"> jednatel Michna&amp;Perh&aacute;č s.r.o., Midas software s.r.o.</span></p> <p><span style="font-size: 11px;">V r&aacute;mci předn&aacute;&scaron;ky budou zm&iacute;něny praktick&eacute; zku&scaron;enosti s použ&iacute;v&aacute;n&iacute;m programů pro statick&eacute; v&yacute;počty AxisVM a MIDAS s ohledem na požadavky BIM. Stručn&yacute; přehled v&yacute;početn&iacute;ch možnost&iacute; bude doplněn o informace pro přenos dat BIM modelů z/do konstrukčn&iacute;ch BIM software.&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:20 - 10:50</span></th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">Evoluce tvorby v&yacute;početn&iacute;ho modelu a př&iacute;klady inžen&yacute;rsk&eacute;ho workflow</span></strong></p> <p><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 14px;">Jaroslav Brož, </span></strong><span style="font-size: 14px;">Product Manager, SCIA CZ Prague</span></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Martin Kovač,</strong> Produktov&yacute; specialita, ALLPLAN Česko s.r.o.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:50 - 11:05</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>BIM ve firmě a kam BIM směřuje z pohledu statika<br /> Bořek Čerb&aacute;k, </strong>statika, AQUA PROCON s.r.o.</span></h2> <p><span style="font-size:11px;">Př&iacute;spěvek komplexně mapuje BIM pracovn&iacute; postupy z pohledu činnost&iacute; vykon&aacute;van&yacute;ch statikem. Tzn. převzet&iacute; podkladů, dimenzov&aacute;n&iacute; konstrukc&iacute;, tvorba v&yacute;kresov&eacute; dokumentace (modelů) v&scaron;ech stupňů. D&aacute;le se budeme věnovat komunikaci s jednotliv&yacute;mi profesemi, obsahu před&aacute;van&yacute;ch dat (modelů), jejich sd&iacute;len&iacute; v r&aacute;mci společn&eacute;ho datov&eacute;ho prostřed&iacute; CDE. Nakonec budeme mluvit o podpoře stavby (realizace) a iniciativě &quot;bezpap&iacute;rov&aacute; až bezv&yacute;kresov&aacute;&quot; stavba.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p>&nbsp;</p> </th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;">11:05 - 11:35 přest&aacute;vka na k&aacute;vu</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">11:35 - 11:55</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak efektivně vyztužovat v BIM syst&eacute;mu Autodesk Revit</strong></span></h2> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Martin Bir&aacute;s,&nbsp;</strong>Technical Support Engineer, CAD Studio&nbsp;</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 11px;">Prezent&aacute;cia je zameran&aacute; na software Autodesk Revit a jeho využitie v oblasti vystužovania. Predstav&iacute;me si sp&ocirc;soby ako dok&aacute;žeme zv&yacute;&scaron;iť efektivitu pr&aacute;ce pomocou n&aacute;stroja Dynamo a na praktick&yacute;ch pr&iacute;kladoch si uk&aacute;žeme možnosti automatiz&aacute;cie vkladania v&yacute;stuže do modelu.</span></span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">11:55 - 12:15</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>V&yacute;početn&iacute; model v Tekla Structures<br /> David Neužil,&nbsp;</strong>Inžen&yacute;r prodeje, Construsoft</span></h2> <p><span style="font-size:11px;">Představen&iacute; programu Tekla Structures jako n&aacute;stroje pro 3D BIM ře&scaron;en&iacute; stavebn&iacute;ch konstrukc&iacute;, kter&eacute; umožňuje vytv&aacute;řet, kombinovat, ř&iacute;dit a sd&iacute;let multi-materi&aacute;lov&yacute; model konstrukce, jenž obsahuje v&scaron;echny informace nezbytn&eacute; pro v&yacute;robu a realizaci. Souč&aacute;st&iacute; jsou n&aacute;stroje pro vytv&aacute;řen&iacute; modelu, detailov&aacute;n&iacute;, pr&aacute;ci s negrafick&yacute;mi informacemi. Podporov&aacute;no je propojen&iacute; s mnoha v&yacute;početn&iacute;mi programy (lok&aacute;ln&iacute; i glob&aacute;ln&iacute; anal&yacute;za) a tvorba analytick&eacute;ho modelu. Komunikaci a optim&aacute;ln&iacute; sd&iacute;len&iacute; dat např&iacute;č profesemi zaji&scaron;ťuje CDE Trimble Connect, kter&eacute; umožňuje spolupr&aacute;ci BIM a GIS a plně podporuje OPENBIM procesy a BIM Level 3.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p>&nbsp;</p> </th> <td> <p class="h4"><span style="font-size:14px;">12:15 - 12:45 přest&aacute;vka na oběd</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">12:45</span></p> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">- 13:05</span></p> </th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Př&iacute;klad spolupr&aacute;ce v Revitu se statick&yacute;m IFC modelem</strong></span></h2> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Luk&aacute;&scaron; Vac&iacute;k,&nbsp;</strong>Senior building technician &amp; BIM Specialist, CASUA</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 11px;">Předn&aacute;&scaron;ka uvede konkr&eacute;tn&iacute; spolupr&aacute;ci projektantů tak, kdy statick&yacute; model udržuje pouze statik a ostatn&iacute; projektanti tento model jen nač&iacute;taj&iacute;. ARS model tedy neobsahuje ž&aacute;dn&eacute; statick&eacute; kce. Tento způsob pr&aacute;ce se zd&aacute; b&yacute;t jednoduch&yacute; a funkčn&iacute;, m&aacute; ale několik specifik. Při projektu bylo nav&iacute;c využito CDE &uacute;loži&scaron;tě BIM360, což pr&aacute;ci s připojen&yacute;mi modely sp&iacute;&scaron;e zkomplikovalo.</span></span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">13:05</span></p> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">- 13:25</span></p> </th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>BIM a statika z pohledu zadavatele - co požaduje po dodavateli</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px;">předn&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; bude upřesněn</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">13:25</span></p> <p style="font-weight: 700; text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">- 14:00</span></p> </th> <td> <h2><span style="font-size:14px;">Diskuze a z&aacute;věr&nbsp;</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.&nbsp;</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <p>BIM a statika</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>   <p><iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=18WlEiNQztJ19FvrZQsvzU-yG4eA&amp;hl=cs"></iframe></p>       View Upravit Smazat
24  2020-02-03 13:57:39  2020-05-22 10:25:42  <p>Semin&aacute;ř je zaměřen na praktick&eacute; uk&aacute;zky SW a datov&yacute;ch n&aacute;strojů pro oceněn&iacute; staveb BIM projektů. Naživo budou předvedeny konkr&eacute;tn&iacute; dostupn&eacute; n&aacute;stroje pro projektanty, zhotovitele staveb i investory, včetně benefitů a metodick&yacute;ch postupů.&nbsp;</p> <p>Semin&aacute;ř je určen pro v&scaron;echny, kdo potřebuj&iacute; určit cenu stavebn&iacute;ho d&iacute;la.&nbsp; &nbsp;</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:00&nbsp;</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">&Uacute;vod<br /> Daniel Cihelka, &Uacute;RS CZ</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Představen&iacute; BIM n&aacute;strojů&nbsp;</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px;">Daniel Cihelka, </span></strong><span style="font-size: 14px;">&Uacute;RS CZ</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Využit&iacute; Stavebn&iacute; knihovny DEK při tvorbě BIM modelu z pohledu projektanta &ndash; konkr&eacute;tn&iacute; uk&aacute;zky v SW REVIT a ArchiCAD</strong></span></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Jan Sta&scaron;ek, Luk&aacute;&scaron; Kolouch, </strong>DEKPROJEKT s.r.o.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Tvorba rozpočtu/nab&iacute;dky z 3D modelu rozpočt&aacute;řem v SW KROS 4 a pohled investora</strong></span></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Daniel Cihelka,&nbsp;</strong>&Uacute;RS CZ</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>BIM v dopravn&iacute;ch stavb&aacute;ch &ndash; př&iacute;prava a realizace</strong></span></p> <p>z&aacute;stupce společnosti IBR Consulting, s.r.o.</p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">Odhady cen v&yacute;stavby stavebn&iacute;ch objektů v předinvestičn&iacute; f&aacute;zi</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Ondřej &Scaron;im&aacute;ček, </strong>&Uacute;RS CZ a.s.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size: 14px;">BIM rozpočtov&aacute;n&iacute; - jak vytěžit z form&aacute;tu IFC maximum?</span></strong></p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Hanu&scaron;, </strong>Business Development Manager v Callida s.r.o.&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">13:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size: 14px;">Z&aacute;věr</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <p>Praktick&yacute; semin&aacute;ř BIM a oceňov&aacute;n&iacute;</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>   <p><iframe class="embed-responsive-item" frameborder="0" scrolling="no" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=18WlEiNQztJ19FvrZQsvzU-yG4eA&amp;hl=cs"></iframe></p>       View Upravit Smazat
25  2020-04-07 08:52:25  2020-08-13 11:02:39  <p><strong>1. - 2. ř&iacute;jna 2020</strong></p> <p>Konference BIM DAY jsou již deset let kl&iacute;čov&yacute;m m&iacute;stem pro setk&aacute;v&aacute;n&iacute; z&aacute;jemců a odborn&iacute;ků věnuj&iacute;c&iacute;ch se nejen t&eacute;matům digitalizace, BIM a stavebnictv&iacute;. Dal&scaron;&iacute; ročn&iacute;k, tentokr&aacute;t <strong>dvoudenn&iacute; konference&nbsp;BIM DAY</strong> přinese nejaktu&aacute;lněj&scaron;&iacute; informace o děn&iacute; v Česk&eacute; republice a ve světě, zaměř&iacute; se tak&eacute; na vize, kam BIM směřuje a jak&aacute; bude jeho budoucnost. O sv&eacute; zku&scaron;enosti se přijdou podělit předn&iacute; odborn&iacute;ci z ČR i ze světa. Na konferenci bude srovn&aacute;n v&yacute;voj BIM a jeho implementace v zahranič&iacute; a u n&aacute;s, mezi dal&scaron;&iacute; t&eacute;mata budou zařazeny pilotn&iacute; projekty, jasn&eacute; vize a důvody proč využ&iacute;t BIM, praktick&eacute; zku&scaron;enosti, kritick&yacute; pohled na BIM. Jedn&iacute;m z hlavn&iacute;ch př&iacute;spěvků budou moderovan&eacute; diskuze se z&aacute;stupci veřejn&eacute;ho a soukrom&eacute;ho sektoru.&nbsp;Letos bude konference zaměřena prim&aacute;rně na poznatky z&nbsp;praxe. Program konference bude doprov&aacute;zen workshopy a v&yacute;stavou BIM Market, kde se potk&aacute;te s vystavovateli, kteř&iacute; V&aacute;m předvedou trendy v t&eacute;to oblasti.&nbsp;<br /> <span style="font-size:18px;"><strong>V&iacute;ce o programu a konferenci naleznete na <a href="http://www.bimday.cz" target="_blank">www.bimday.cz</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p>     <p>BIM DAY 2020</p>   <p>Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, 190 00 Praha 9-Vysočany&nbsp;<a href="http://www.clarioncongresshotelprague.com/cs">www.clarioncongresshotelprague.com/cs</a></p>         View Upravit Smazat

Page 2 of 2, showing 5 records out of 25 total, starting on record 21, ending on 25

12next >