Events

Id Vytvořeno Modified Header Program Registrace Place Place2 For Partners Kontakt Status Akce
21  2019-11-11 16:18:54  2019-11-11 16:18:54    <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> <tr> <th scope="col-6">09:30</th> <th scope="col-6" style="text-align: left;">Zah&aacute;jen&iacute;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">09:30 - 10:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Co je BIM, BIM a spojitost s energetick&yacute;mi &uacute;sporami</strong></span><br /> <strong style="font-size: 14px;">Petr Maty&aacute;&scaron;</strong><span style="font-size: 14px;">, předseda czBIM</span></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:00 - 10:30</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Proč &ndash; shrnut&iacute; př&iacute;kladů, uk&aacute;zka projektů z praxe</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Roman Vor&aacute;č</strong>, člen představenstva czBIM a manažer technick&eacute;ho rozvoje, Sudop Group a.s.</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:30 - 11:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row">11:00 - 11:20</th> <td>k&aacute;vov&aacute; přest&aacute;vka</td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:20 - 11:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Hodnota dat</strong>:</span></h2> <p><span style="font-size: 14px;">- BIM data - co to obsahuje, co je t&iacute;m m&iacute;něno<br /> - Oběh BIM dat (proces vytv&aacute;řen&iacute; a sd&iacute;len&iacute; dat)<br /> - Data v jin&yacute;ch odvětv&iacute;ch - kapit&aacute;lov&aacute; hodnota dat.<br /> - Velikost dat (na co se připravit)<br /> - N&aacute;stroj pro organizaci dat v průběhu projektu(CDE)</span></p> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><strong>Pavel Lacina</strong>, czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">11:50 - 12:20</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:20 - 12:50</span></th> <td> <h2 class="h4"><span style="font-size: 14px;"><strong>Jak a za co</strong></span></h2> <h3 class="h5"><span style="font-size: 14px;"><b>Petr Maty&aacute;&scaron;&nbsp;</b>a<b>&nbsp;Roman Vor&aacute;č,&nbsp;</b>czBIM</span></h3> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">12:50 - 13:00</span></th> <td><span style="font-size: 14px;">Z&aacute;věr konference</span></td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">13:00 - 14:00</span></th> <td><span style="font-size: 14px;">Oběd</span></td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>             View Upravit Smazat
22  2019-11-25 16:27:20  2020-01-23 11:08:11  <p>Semin&aacute;ř BIM a FM je pro V&aacute;s t&iacute;m prav&yacute;m, pokud V&aacute;s zaj&iacute;m&aacute; problematika BIM a FM, chcete se dozvědět, jak hodně jsme se přibl&iacute;žili k re&aacute;ln&eacute;mu využit&iacute; BIM při spr&aacute;vě a &uacute;držbě staveb, jak jsou BIM data užitečn&aacute; během provozu stavby. Jak&yacute; zvolit n&aacute;stroj, jak jej implementovat. Vidět uk&aacute;zky na konkr&eacute;tn&iacute;ch př&iacute;kladech z aktu&aacute;ln&iacute; praxe, dozvědět se, jak se to dař&iacute; i kde co pokulh&aacute;v&aacute;.</p> <p>Přijďte se s odborn&iacute;ky na BIM a na FM pobavit o v&scaron;em, co s problematikou uplatněn&iacute; BIM při podpoře Facility Managementu souvis&iacute; a o tom co V&aacute;s zaj&iacute;m&aacute;.</p> <p>&nbsp;</p>   <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Čas</span></th> <th scope="col-6"><span style="font-size: 14px;">Akce</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px;">10:00&nbsp;</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size:14px;">&Uacute;vod<br /> Tom&aacute;&scaron; Minka, BiM. Point</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>Využit&iacute; BIM pro FM v ČSOB<br /> Tom&aacute;&scaron; Filip, </strong></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;">Československ&aacute; obchodn&iacute; banka, a. s.</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 14px;">jak to &scaron;lo, co se podařilo, co se nepodařilo</span></li> <li><span style="font-size: 14px;">jak&eacute; jsou pl&aacute;ny na dal&scaron;&iacute;ch budov&aacute;ch ČSOB</span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Proč by měl BIM model přež&iacute;t realizaci budovy a jak zajistit, aby se dožil je&scaron;tě d&eacute;le<br /> Jakub Bican, </strong>CAD Studio s.r.o</span><strong style="font-size: 14px;">.</strong></p> <ul> <li><span style="font-size:14px;">definice požadavků na model (EIR) s ohledem na FM praxi</span></li> <li><span style="font-size:14px;">organizačn&iacute; a technick&eacute; předpoklady pro udržitelnost modelu během provozu budovy</span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>&bdquo;Přenos dat z grafick&eacute; č&aacute;sti PD do datab&aacute;ze FM&ldquo;&nbsp;<br /> Dalibor Vesel&yacute;, </strong>Centrum pro podporu poč&iacute;tačov&eacute; grafiky ČR s.r.o.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px;">T&eacute;ma pojedn&aacute;v&aacute; o možnostech přenosu informac&iacute; z modelu obsahuj&iacute;c&iacute;ho BIM grafick&aacute; data, vznik datab&aacute;zov&eacute; struktury FM a n&aacute;slednou trvalou obousměrnou synchronizaci.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size:14px;">Re&aacute;ln&aacute; uk&aacute;zka spojen&iacute; ř&iacute;d&iacute;c&iacute;ho syst&eacute;mu BMS-MAR Wago s BIM modelem.&nbsp;<br /> Roman Vacek, </span></strong><span style="font-size:14px;">WAGO-Elektro spol. s r.o.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Možnost zobrazen&iacute; aktu&aacute;ln&iacute;ch provozn&iacute;ch hodnot a alarmů.&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Prezentace procesu tvorby BIM modelu pro spr&aacute;vu, už&iacute;van&eacute;ho společnost&iacute; JAMPL-PSV s.r.o..<br /> Luk&aacute;&scaron; Stan&iacute;k, JAMPL-PSV s.r.o.</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px;">C&iacute;lem vyv&iacute;jen&eacute;ho intern&iacute;ho procesu je zjednodu&scaron;it tvorbu a př&iacute;pravu BIM modelu pro &uacute;čely facility managementu, prov&aacute;děn&eacute;ho za pomoci Revitu nebo aplikace BIM.Point (a podobn&yacute;ch) tak, aby obsluhu zvl&aacute;dl uživatel neprojektant, a to takov&yacute;m způsobem, aby nebylo nutn&eacute; při běžn&yacute;ch změn&aacute;ch zasahovat do stavebn&iacute;ho modelu.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">J&aacute;drem procesu je vytvořen&iacute; nov&eacute; vrstvy speci&aacute;ln&iacute;ch rodin ve f&aacute;zi př&iacute;pravy modelu v Revitu. Data důležit&aacute; pro FM jsou zanesena př&iacute;mo do těchto rodin, př&iacute;padně v&aacute;z&aacute;na na tyto rodiny v&nbsp;dal&scaron;&iacute;ch aplikac&iacute;ch. Rodiny jsou nez&aacute;visl&eacute; na stavebn&iacute;m modelu, nen&iacute; tedy nutn&eacute; parametry neust&aacute;le zapracov&aacute;vat do jednotliv&yacute;ch rodin stavebn&iacute;ho modelu, kter&eacute; uživatel postupně do modelu přid&aacute;v&aacute; z&nbsp;různ&yacute;ch zdrojů. Logick&eacute; dělen&iacute; dat vhodn&eacute; pro stavebn&iacute; model nav&iacute;c nemus&iacute; b&yacute;t stejn&eacute;, jako logick&eacute; dělen&iacute; dat pro spr&aacute;vu a tyto rodiny pak nutně nemus&iacute; kop&iacute;rovat strukturu stavebn&iacute;ho modelu.</span></p> <p><span style="font-size:14px;">Smyslem prezentace je předev&scaron;&iacute;m konfrontovat n&aacute;&scaron; proces se zku&scaron;enost&iacute;&nbsp;jin&yacute;ch uživatelů a z&iacute;sk&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch podnětů. D&aacute;le chceme rozpoutat debatu o vytvořen&iacute; můstku mezi rodinami pro FM a rodinami ve stavebn&iacute;m modelu, kter&yacute; by zajistil vy&scaron;&scaron;&iacute; konzistenci dat.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td> <p><strong><span style="font-size:14px;">BIM-FM zku&scaron;enosti z běž&iacute;c&iacute;ch projektů</span></strong><br /> <span style="font-size:14px;"><strong>Matěj Kopeck&yacute;, HTL Facility,</strong>&nbsp;</span><strong><span style="font-size:14px;">Tom&aacute;&scaron; Krajčinovsk&yacute;, BIM.POINT</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px;">Jak se s BIM při provozu budovy vypoř&aacute;d&aacute;vaj&iacute; spr&aacute;vci různ&yacute;ch typů objektů.</span></p> </td> </tr> <tr> <th scope="row"><span style="font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: center;">15:00</span></th> <td> <h2 class="h4"><strong><span style="font-size:14px;">Z&aacute;věr<br /> Tom&aacute;&scaron; Minka, BiM. Point</span></strong></h2> </td> </tr> <tr> <th scope="row">&nbsp;</th> <td><span style="font-size: 14px;">Pr&aacute;vě prob&iacute;h&aacute; př&iacute;prava programu. Změna programu vyhrazena.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>   <p>semin&aacute;ř BIM a FM</p>   <p><strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Budova Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictv&iacute;</p> <p>V&aacute;clavsk&eacute; n&aacute;měst&iacute; 31</p> <p>Praha 1</p> <p><br /> <strong>Parkov&aacute;n&iacute;:</strong></p> <p>Parkov&aacute;n&iacute; je v t&eacute;to č&aacute;sti Prahy poměrně obt&iacute;žn&eacute; (Praha 1 m&aacute; zř&iacute;zen&eacute; parkovac&iacute; z&oacute;ny), doporučujeme použ&iacute;t městskou hromadnou dopravu.&nbsp; K využit&iacute; jsou tak&eacute; parkovi&scaron;tě P+R, kter&eacute; jsou um&iacute;stěny u metra v lokalit&aacute;ch Skalka I, II, Zlič&iacute;n I, II, Nov&eacute; Butovice, Opatov, Chodov, L&aacute;dv&iacute;, Letňany, Rajsk&aacute; zahrada, Čern&yacute; Most I, II, N&aacute;draž&iacute; Hole&scaron;ovice a Depo Hostivař &ndash; v&iacute;ce na&nbsp;<a href="http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/" target="_blank">http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pr/&nbsp;</a>. Protože parkovi&scaron;tě P+R b&yacute;vaj&iacute; velmi často obsazen&eacute;, doporučujeme dal&scaron;&iacute;&nbsp;možnosti pro parkov&aacute;n&iacute;. Nedaleko hotelu je placen&eacute; parkovi&scaron;tě Na Florenci 25 Praha 1, Nov&eacute; město, (vjezd z ulice Na Florenci). V&iacute;ce zde:&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-rap-praha-s-r-o-/&nbsp;</a>Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D8 &ndash; parkovi&scaron;tě Střelničn&aacute; / Dolej&scaron;kova Praha 8, celodenn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; stoj&iacute; 100kč&nbsp;<a href="http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz" target="_blank">http://www.hlidaneparkoviste.cz/parkoviste-praha-a-okoli/parkoviste-parkovisteladvi-cz</a>&nbsp;. Př&iacute;jezd po d&aacute;lnici D1 -&nbsp;<a href="http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra" target="_blank">http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=pankra</a></p> <p><br /> <strong>Doprava prostřednictv&iacute;m MHD:</strong></p> <p>Metro trasa A a B: stanice Můstek</p> <p>Metro trasa A a C: stanice Muzeum</p> <p>Tramvaje č. 1, 3, 5, 6, 9, 14 a 24</p>         View Upravit Smazat

Page 2 of 2, showing 2 records out of 22 total, starting on record 21, ending on 22

12next >