Kulatý stůl BIM a veřejné zakázky

Kulatý stůl BIM a veřejné zakázky

czBIM aktivně naplňuje uzavřené Memorandum o spolupráci mezi czBIM, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) nejen praktickým připomínkováním metodik ČAS a SFDI, ale také dalšími aktivitami. Proto jsme 5. června 2019 uspořádali Kulatý stůl BIM a veřejné zakázky. V roce 2022 by měla vzniknout povinnost zavádět BIM u nadlimitních zakázek, ačkoliv Evropská unie zakotvila možnost použití BIM při zadávání veřejných zakázek už v roce 2014  (ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek; obdobně se tak stalo v ČR přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), až nyní se připravují další metodiky, jak BIM do veřejných zakázek implementovat. Na straně jak zadavatelů, tak i dodavatelů proto vznikají velké obavy, že na to nebudeme připraveni a nebude dostatek informací. Toto potvrdil i Kulatý stůl BIM a VZ. Stručný přehled o průběhu diskuze je k naleznutí zde:  http://www.czbim.org/uploads/czBIM_kulat%C3%BD%20st%C5%AFl_BIM_VZ_cz.pdf

Ze strany czBIM a proběhlé diskuze vyplynuly následující závěry a doporučení:

1. Vytvořit definici požadavků na veřejné zadavatele, určit (navrhnout), které materiály připravené ČAS budou závazné, které doporučené. Připravit harmonogram legislativního procesu s jasně definovanými výstupy;

2. Přesně definovat kterých zadavatelů se povinnost bude týkat – připravit seznam, obce, kraje, ministerstva, příspěvkové organizace, privátní subjekty čerpající dotace? Na schůzce zaznělo, že v současnosti je zadavatelů nadlimitních zakázek cca 197. Nicméně nadlimitní zakázku může vypsat, kterákoliv z 6 tis obcí;

3. Stanovit konkrétní požadavky na dodavatele, co budou muset plnit za dva roky. Příprava pro ně nebude ani jednoduchá, ani levná a potřebují čas na přípravu;

4. Měla by být zahájena série školících akcí ve výrazně větším měřítku, než je nyní -> zapojit SPS, czBIM, soukromý sektor, dodavatele, zadavatele. Zvýšit tak osvětu a informovanost. Z diskuze vyplynulo, že v toto chvíli je poměrně malá.

5. V rámci pilotních i před pilotních projektů připravit best practice posvěcenou státem a jasné vzory dokumentů, nikoliv pouze metodiky pro tvorbu.

Je nám potěšením, že Kulatý stůl přinesl podnětné postřehy, které MPO a ČAS zapracovávají do svých výstupů a že vznikla pracovní skupina mezi MPO (ČAS) a MMR ke stanovení povinnosti BIM pro zadavatele. https://www.koncepcebim.cz/469-zrizeni-meziresortni-pracovni-skupiny-pro-definici-a-legislativni-zakotveni-povinnosti-bim-pro-verejne-zadavatele

Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci!