BIM & Výuka

 

V rámci akčního plánu dojde ke změně struktury a obsahu činnosti PS02.

Změna struktury a obsahu činnosti pracovní skupiny

Pracovní skupina měla doposud roli zejména sdružující a propagační. Její činnost se zaměřovala na formování skupiny, která by se na expertní úrovni mohla vyjadřovat ke vzdělávání, zejména v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání. Tato funkce nebyla plněna na dostatečné úrovni. V kontextu vzniku ČAS a související změně role CzBIM je pravděpodobné, že současné fungování skupiny není z hlediska CzBIM smysluplné a v zájmu členů spolku. Rolí pracovní skupiny BIM & Výuka zároveň není funkce vzdělávací.

V souvislosti s tím se změní povaha pracovní skupiny, která se více zaměří na plnění konkrétních úkolů a tvorbu specifických výstupů. Charakteristikou výstupů PS02 bude jejich zaměření na teoretický základ problematiky BIM, metodiku, terminologii a rozvoj podkladů zejména pro vzdělávací činnost.

Navrhované změny

 1. Změnit název pracovní skupiny na BIM & Výzkum, vývoj a vzdělávání (BIM&VVV)
 2. Změnit styl práce pracovní skupiny na projektově orientovaný. V rámci pracovní skupiny vznikne zásobník projektů k řešení. Tyto projekty budou řešeny v případě, že bude jejich řešení požadováno odbornou radou a zároveň pro ně bude existovat zajištění (personální, případně finanční a hmotné), schopné jejich úspěšné dokončení.

Zásobník projektů

Aktuálně obsahuje zásobník následující projekty:

 • Profil profesí a absolventů v oblasti BIM (Matějka)
 • Organizace jednorázových přednášek ve spolupráci s univerzitami (Matějka)
 • Organizace kurzů celoživotního vzdělávání ve spolupráci s univerzitami (Matějka)
 • Tvorba hodnotícího systému školství z hlediska BIM (Matějka)
 • Tvorba certifikačního systému BIM pro hodnocení projektů a podniků (Matějka) Bližší popis prvních dvou projektů následuje. Další projekty mohou být rozpracovány na základě požadavků představenstva odborné rady.

Profil profesí a absolventů v oblasti BIM

Garant: Petr Matějka

Projekt spočívá v tvorbě databáze a doprovodné dokumentace, specifikující, jaké znalosti a dovednosti BIM by měli mít jednotliví pracovníci ve stavebním průmyslu a přiřazení jednotlivých poskytovatelů vzdělávání. Výstupy projektu budou odrážet požadovaný stav z pohledu praxe, při zohlednění možností českého vzdělávacího systému. Přínosy projektu mohou být požity jako podklad pro další rozvoj a jako podklad pro vzdělávání, ale zejména jako standardizace profesí pro potřeby praxe (poptávání zaměstnanců, školící programy apod.) a vzdělávací instituce (profil absolventa). Konkrétní řešení projektu lze rozdělit do několika kroků:

 1. Identifikace profesí, kterých se BIM dotýká + definice na BIM specializovaných profesí (způsob řešení: teoretická východiska + sběr dat z praxe a existujících podkladů + zpětná vazba z praxe).
 2. Identifikace znalostí a dovedností BIM (způsob řešení: způsob řešení: teoretická východiska + sběr dat z praxe a existujících podkladů + zpětná vazba z praxe).
 3. Kategorizace znalostí a dovedností BIM (způsob řešení: syntéza získaných podkladů a abstrakce).
 4. Přiřazení znalostí a dovedností BIM k identifikovaným profesím (způsob řešení: sběr dat dotazníkovým šetřením a rozhovory + abstrakce na základě získaných podkladů + zpětná vazba z praxe a následná korekce). Výstup: Profily profesí.
 5. Identifikace poskytovaných oblastí vzdělávání a jejich poskytovatelů – studijní obory, kurzy (způsob řešení: průzkum ve spolupráci s univerzitami a středními školami).
 6. Přiřazení znalostí a dovedností BIM k identifikovaným vzdělávacím profilům (způsob řešení: teoretická východiska + ověření prezentací praxi a vzdělávacím institucím). Výstup: Profily absolventů.
 7. Tvorba systému předávání dat a prezentace (způsob řešení: tvorba databáze, shrnutí poznatků).

Požadavky na finanční zajištění: Náklady na odměny členů pracovní skupiny. Předpoklad cca 300 hodin práce, 150 tis. Kč. Projekt lze realizovat i při snížených nákladech na úkor dodržení termínů nebo kvality/rozsahu výstupů.

Možný termín řešení: duben-říjen 2018

Organizace jednorázových přednášek ve spolupráci s univerzitami

Garant: Petr Matějka

Projekt spočívá ve vytvoření dialogu mezi vybranými univerzitami a odbornou radou. Univerzity poskytnou prostory, zázemí a garanci kvality přednášek. Odborná rada poskytne odborníky z praxe. Na základě připraveného harmonogramu proběhne v rámci vymezeného období (např. několik měsíců) cyklus přednášek/diskuzí vždy ve stejnou dobu na předem stanovené téma. Přednášek se jako posluchači zúčastní studenti VŠ a případní zájemci z praxe. Přednášky budou moderované a přednášející mohou diskutovat na konkrétní téma. Přednášky budou streamované a k dispozici veřejnosti. Účast na přednáškách bude zdarma. Prostory budou poskytnuty zdarma. Důraz bude kladen na věcnost a odbornost prezentovaných informací bez přehnané politické korektnosti. Snaha bude pojmenovávat věci pravými jmény a ne dělat propagační činnost. Aktuálně je využití prostor předjednáno na ČVUT, FSv.

Postup řešení

 1. Stanovení časového harmonogramu přednášek.
 2. Vyjednání spolupráce s univerzitami.
 3. Formulace témat přednášek.
 4. Oslovení a zajištění přednášejících.
 5. Realizace přednášek.

Požadavky na finanční zajištění: Náklady na organizaci (přípravu). Odměny přednášejícím. Cca 6 tis. Kč na přednášku.

Možný termín řešení: říjen-prosinec 2018

Dlouhodobými aktivními spolupracovníky pracovní skupiny jsou:

 • Petr Matějka (ČVUT, FSv)
 • Václav Venkrbec (VUT, FAST)
 • Pavel Pour (SPŠS Hradec Králové)
 • Miroslava Pavelková (SPŠS Valašské Meziříčí)